Wall Leather (Interior Film)

    • မျက်နှာပြင် ညီညာသော နံရံများတွင် သုံးစွဲနိုင်ခြင်း။
    • အနံ ၄ ပေ Size ဖြစ်၍ တပ်ဆင်ရာတွင် ဆက်ရာ နည်းပါးခြင်း။

  • ရေစိုဝတ်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
  • အလွယ်တကူ ဒီဇိုင်း ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း။
  • Design မျိုးစုံရှိ၍ စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း၊ ကြာရှည် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။

Finished Projects